(Tiếng Việt) CÙNG TÂN KHÁNH THI CÔNG NHÀ THÉP TIỀN CHẾ.