(Tiếng Việt) CẬP NHẬT DỰ ÁN THÁNG 5: DỰ ÁN THỦY ĐIỆN MÂY HỒ LÀO CAI