(Tiếng Việt) Ngành thép nửa cuối năm 2020 – 2012 vẫn còn cơ hội thúc đẩy tăng trưởng