(Tiếng Việt) Vì sao Silo được sử dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp?